פיצויי ירידת ערך מקרקעין

 

עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, קיימת זכות לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך בשווים של מקרקעין כתוצאה מאישור תכנית סטטוטורית.

 

הערכת פיצויי ירידת ערך מקרקעין

עפ"י הפסיקות של בתי המשפט, שיעור הפגיעה במקרקעין נמדד בהתאם לירידת הערך שחלה בהם כתוצאה מאישור התכנית הפוגעת, זאת ביחס לערכם של המקרקעין ערב אישור התכנית.

משמעות של דבר הוא שאדם התובע פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק, אינו יכול להסתפק אך ורק בהוכחת הטענה לפיה ערך המקרקעין ירד, אלא הוא נדרש בנוסף להוכיח, כי התכנית בגינה הוגשה התביעה היא זו אשר גרמה לירידת הערך.

בעניין זה נפסק על ידי בית המשפט העליון בפרשת ברעלי (ע"א 1188/92 הועדה המקומית ירושלים נ' ברעלי, פ"ד מט (1), 463), כי ככל שהקשר הסיבתי בין התכנית לבין הפגיעה מתרופף, כך גם נחלשת ההצדקה לתשלום הפיצויים.

אם הקשר הסיבתי רופף עד כדי כך שניתן לומר, כי הפגיעה נגרמה כולה או בעיקרה על ידי גורם אחר, לא תהיה יותר הצדקה לתשלום פיצויים.

בהתאם לכך, החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, מחייבים לצרף לתביעה לפי סעיף 197 לחוק, חוות דעת של שמאי מקרקעין, לצורך הוכחת קיומו של הנזק, כמו גם לצורך הוכחת הקשר הסיבתי בינו לבין אישור התכנית בגינה הוגשה התביעה.

בנוסף לירידת הערך ולקיומו של הקשר הסיבתי, נדרש התובע להוכיח, כי הפגיעה במקרקעין לא נעשתה בדרך של הפקעה אלא מדובר בפגיעה תכנונית גרידא, כי המקרקעין נמצאים בתחום התכנית הפוגעת או גובלים עמו וכי במועד תחילתה של התכנית היה התובע בעל זכות במקרקעין.

 

שמאי בקריות פיצויי ירידת ערך מקרקעין

משרדנו נותן חוות דעת בנושא זה על הצד המקצועי הטוב ביותר שיכול רק להטיב את מצבו של האדם הנפגע.

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין