תכניות איחוד וחלוקה הנערכות במסגרת פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965 מאפשרות עריכת תכנון כולל ויעיל לשטח מקרקעין, ולאחריו תתבצע חלוקת השטח תוך יעוד שטחים לצרכי ציבור וכן יעוד שטחים סחירים לבעלי הזכויות בהתאם לשוויים היחסי שהיה קודם לאישור תכנית איחוד וחלוקה.

 

שמאי מקרקעין הקצאה ואיזון

תפקידו של השמאי בנושא זה הוא שמירת הצדק החלוקתי בין כל המשתתפים בתכנית האיחוד וחלוקה, כך שעליו מוטלת מלאכת הקצאת המגרשים תוך שמירה על שוויו היחסי של כל אחד מהבעלים כפי שהיה לפני האיחוד וחלוקה.

ככל שהתכנית היא בהסכמת כל הבעלים לא ניתן לאזן ביניהם באמצעות תשלומי איזון אלא רק באמצעות הקניית זכויות בניה.

ככל שהתכנית אינה בהסכמת כל הבעלים הרי אז ניתן לקבוע תשלומי איזון בכדי לאזן בין הבעלים.

תשלומי האיזון משולמים בין הבעלים עצמם אולם הכספים מועברים ראשית אל הועדה המקומית והיא שאחריות להעברת התשלום אל בעל הזכות שזכאי לקבלם.

בית המשפט העליון קבע כי  החובה המשפטית לשלם דמי איזון והזכות המשפטית לקבלם איננה במישור המשפט הפרטי אלא במישור המשפט הציבורי, קרי בעל מקרקעין החייב בתשלום דמי איזון איננו נושא בחבות כלפי מי מבעלי מקרקעין אחרים, אלא כלפי הועדה המקומית והזכאי לקבלת דמי איזון איננו רשאי לתובעם מן החייב בהם, אלא מן הועדה המקומית בלבד.

 

שמאים בקריות הקצאת מקרקעין

משרדנו מתמחה בעריכת טבלאות הקצאה ואיזון הן בגין תכניות איחוד וחלוקה והן בגין חלוקת ירושות מורכבות, כך שלקוחותינו יכולים להניח את דעתם ולהיות שקטים לאורך כל התהליך המורכב הזה.

טבלאות הקצאה ואיזון

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין