ארנונה היא המוטל על ידי רשויות מקומיות בישראל והמהווה אחד ממקורותיהן הכספיים העיקריים לצורך מימון השירותים הניתנים על ידם. הארנונה מוטלת על נכסים מסוג "בניין" ומסוג "קרקע" והיא מחושבת כמכפלת התעריף בשטח הנכס.

התעריף לפי מספר פרמטרים ובהם השימוש שנעשה בנכס, האזור בו הוא ממקום ויש רשויות מקומיות שגם מתחשבות בפרמטרים נוספים כדון הקומה בה הוא מצוי, החומרים ממנו הוא עשוי ושנת הבניה.

הטלת הארנונה נעשית מכוח חקיקה ראשית (פקודת העיריות, חוק ההסדרים) וכל רשות מקומית קבעה לעצמה חקיקת משנה – צו הארנונה (או צו מיסים) בו קבועה שיטת המדידה, התעריפים וכן יתר הפרמטרים לפיה היא מחושבת.

החייב בארנונה הוא המחזיק בנכס. בראש המדרג עומד הבעלים של הנכס אך ככל ויש מחזיק מטעמו, כגון שוכר או בר רשות הוא החייב. הפסיקה הכירה בסוגי מחזיקים נוספים כגון "מחזיק קונסטרוקטיבי" או אפילו מחזיק שלא ברשות (פולש) כחייבים בארנונה.

פניה לשמאי מקרקעין מנוסה לעיין וללמוד את שומת הארנונה שנערכת ע"י הרשות/העיריה יכולה להעלות טענות כנגד שומה זו אשר יביאו להפחתת סכום הארנונה המבוקש ע"י הרשות/העירייה.

 

הפחתת ארנונה

שמאי מקרקעין בצפון

 

 

חוליות שמאות מקרקעין

 

הנדבך המקצועי ​הגבוה והאמין ביותר בתחום המקרקעין